Bùi Hệ Thống
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 16899 lượt người xem
Họ và tên:  Bùi Hệ Thống
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  04/07/1983
Nơi sinh: Mộ Đức - Quảng Ngãi
Quê quán Mộ Đức - Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ chế tạo máy; Tại: Khoa Cơ khí - Đại học Bách Khoa Đà Nẫng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Génie Mécanique (Kỹ Thuật Cơ khí); Tại: Université de Reims Champagne - Ardenne
Dạy CN: Kỹ thuật Cơ khí; Cơ khí Chế tạo máy
Lĩnh vực NC: Finite Element Modeling, Computation methods, Modeling and Simulation, Biomechanics, Biomedical, Disability, Pressure Ulcers, Posture, Seating contact, Mechanics of Materials, Polymers materials
Ngoại ngữ: Pháp C, Anh B
Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ khí - số 48 Cao Thắng - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 10/2006 - 08/2011: Trợ giảng - Giảng viên, Bộ môn Cơ khí Chế tạo, Khoa Cơ khí, Trường Cao Đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng.
- Từ 09/2011 - 08/2012: Học Thạc sĩ tại Trường Đại học JOSEPH FOURIER - GRENOBLE 1 (Nay là Université Grenoble-Alpes), Cộng hòa PHÁP.
Tốt nghiệp tháng 08/2012, Thạc sỹ Ngành Kỹ thuật Cơ khí
- Từ 09/2012 - 10/2013: Giảng viên, Bộ môn Cơ khí Chế tạo, Khoa Cơ khí, Trường Cao Đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng.
- Từ 11/2013 - 01/2018: Nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Université de Reims Champagne-Ardenne.
Làm việc tại Laboratoire GRESPI/MAN.
Bảo vệ luận án Tiến sĩ 01/2018, Ngành Kỹ thuật Cơ khí và Ứng dụng số.
Chuyên ngành Cơ y sinh (Biomecaniqué)
- Từ 02/2018 - 01/2020: Giảng viên, Bộ môn Cơ khí Chế tạo, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng.
- Từ tháng 02/2020 đến nay: Giảng viên chính, Bộ môn Cơ khí Chế tạo, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Mô hình hóa cơ y sinh của mông và đệm trên xe lăn nhằm cải thiện sự tiện nghi cho người khuyết tật. Chủ nhiệm: TS. Bùi Hệ Thống. Thành viên: Th.S Nguyễn Lê Văn; Th.S Võ Quang Trường. Mã số: B2018-ĐN06-12. Năm: 2020. (Nov 25 2018 12:54PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, thiết kế, tổng hợp và biên tập tài liệu về thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết điển hình trên máy vi tính . Chủ nhiệm: Ks. Bùi Hệ Thống. Mã số: T2009-06-73. Năm: 2009. (Sep 25 2012 11:16AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Một đề xuất ứng dụng PLM để nâng cao sự hợp tác và chia sẻ dữ liệu trong quá trình điều trị bệnh nhân cần cấy ghép các bộ phận giả. Tác giả: Ngô Thanh Nghị, Tào Quang Bảng, Bùi Hệ Thống. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN. Số: 18; Vol. 5.1. Trang: 42-45. Năm 2020. (Oct 26 2020 3:05PM)
[2]Bài báo: Mô phỏng sự tương tác giữa đệm xe lăn và mông - đùi cơ thể người sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn. Tác giả: Bùi Hệ Thống*, Nguyễn Lê Văn, Võ Quang Trường, Tào Quang Bảng. Proceeding of the 5th National Conference on Mechanical Science & Technology. Số: ISBN: 978-604-67-1103-2. Trang: 176-184. Năm 2018. (Nov 25 2018 10:52AM)
[3]Bài báo: Xác định trường biến dạng trên toàn bộ chi tiết mối hàn bằng phương pháp tương quan ảnh số. Tác giả: Tào Quang Bảng, Bùi Hệ Thống. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: ISSN 1859-1531. Trang: 1-4. Năm 2018. (Nov 26 2018 9:31PM)
[4]Bài báo: Mô hình hóa và mô phỏng tương tác cơ – nhiệt giữa đệm xe lăn và mông – đùi cơ thể người sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn. Tác giả: ThS. Bùi Hệ Thống*; TS. Hồ Trần Anh Ngọc. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 11(132).2018, Quyển 2. Trang: 89. Năm 2018. (Feb 22 2019 8:58AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Identifying Factors That Influence Pressure Ulcers by Numerical Simulation and Experimentation Methods A Case Study. Authors: He-Thong Bui, Le-Van Nguyen, Anh-Ngoc Tran Ho, Quang-Bang Tao, Thanh-Nghi Ngo. International Journal of Online & Biomedical Engineering. No: 16; Vol.11. Pages: 104-119. Year 2020. (Oct 26 2020 3:10PM)
[2]Article: Improved Electric Wheelchair Controller by Head Motion. Authors: H-T.Bui, L-V Nguyen, T-N Ngo, T-S V. Nguyen, A-N T. Ho, Q-T Phan. Advances in Intelligent Systems and Computing. No: 1125. Pages: 490049_1_En (12). Year 2020. (Oct 26 2020 3:12PM)
[3]Article: Design and Fabrication a Lightweight Spring Made of Natural Rubber for a Motorcycle’s Shock Absorber. Authors: V. Mann; C. Dechwayukul; W. Thongruang; H-T. Bui. International Journal of Automotive and Mechanical Engineering. No: 17. Pages: 7758-7770. Year 2020. (Jun 5 2020 10:09AM)
[4]Article: Modeling and experimental of the mechanical behavior of seat cushion for wheelchair users. Authors: H-T. Bui, L-V. Nguyen, K. Debray, Q-B. Tao, P. Lestriez. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. No: 1757-8981. Pages: 66-73. Year 2019. (Feb 11 2019 12:26AM)
[5]Article: Study of Surface Roughness of Electronic Substrate on Abrasive Belt Grinding. Authors: Q.B. Tao, M.T. Tran, H-T. Bui. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. No: 1757-8981. Pages: 89-93. Year 2019. (Feb 11 2019 12:29AM)
[6]Article: The Effect of Cutting Parameters on Surface Roughness of C45 Carbon Steel by Experimental Design Method. Authors: Van - Nguyen Le, He - Thong Bui. International Journal of Engineering Research & Technology. No: 8 (10). Pages: 35-38. Year 2019. (Nov 7 2019 8:31AM)
[7]Article: The Evaluation of the Interaction Between Human Buttocks Thighs and Wheelchair Seat Cushion to Prevent Pressure Ulcers Using Finite Element Analysis. Authors: H-T. Bui, P. Lestriez, T-N.P. Nguyen, L-V. Nguyen, Q-B. Tao, K. Debray, H-V.T. Nguyen and R. Taiar. Advances in Intelligent Systems and Computing. No: ISSN: 2194-5357. Pages: 904-910. Year 2019. (Nov 25 2018 11:54AM)
[8]Presentations: Prediction and prevention of pressure ulcers in patients using wheelchairs. Authors: H-T. Bui, Q-B. Tao. The 17th International Symposium On Advanced Technology Engineering Innovaton for Sustainable Future. Pages: 70. Year 2018. (Nov 25 2018 6:06PM)
[9]Article: The prevention of pressure ulcers: biomechanical modelization and simulation of human seat cushion contributions. Authors: H.T. Bui, D. Pradon, P. Lestriez, K. Debray, R. Taiar. Springer as Lecture Notes in Mechanical Engineering. No: 80. Pages: 1157-1170. Year 2018. (Jan 7 2018 2:25AM)
[10]Article: Biomechanical modeling of medical seat cushion and human buttock-tissue to prevent pressure ulcers. Authors: H.T. Bui, P. Lestriez, K. Debray, D. Pradon, E. Abdi, R. Taiar. Russian Journal of Biomechanics. No: No. 1; Vol. 22;. Pages: 37-47. Year 2018. (Jan 7 2018 2:10AM)
[11]Article: Use of an innovative pressure pad for the evaluation of six anti-decubitus cushions for wheelchair users. Authors: D. Pradon, K. Debray, H.T. Bui, P. Lestriez, E. Champion. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine. No: 60. Pages: 12. Year 2017. (Jan 7 2018 2:18AM)
[12]Article: Infrared thermography applied to the study of the thermal behavior of wheelchair cushion. Authors: H. Pron, R. Taiar, H-T. Bui, P. Lestriez, G. Polodori. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering. No: 20. Pages: 167-168. Year 2017. (Jan 7 2018 2:23AM)
[13]Article: Influence of different types of wheelchair cushions for pressure ulcers in view of the experimental approach. Authors: H.T. Bui, D. Pradon, P. Lestriez, K. Debray, R. Taiar, B. Guillon. Actapress Scientific Publishing Company Scientific & Technical. No: --. Pages: 164-167. Year 2017. (Jan 7 2018 2:38AM)
[14]Presentations: Biomechanical modeling of medical seat cushion and human buttock tissue to prevent pressure ulcers. Authors: H.T. Bui, D. Pradon, P. Lestriez, K. Debray. 22nd Congress of the European Society of Biomechanics – ESB2016; Lyon. Year 2016. (Jan 7 2018 2:45AM)
[15]Presentations: Modélisation numérique de l’assise médicale spécifique à la formation d’escarres de pression. Authors: H.T. Bui, P. Lestriez, K. Debray, D. Pradon. 22ème Congrès français de mécanique - CFM2015. Year 2015. (Jan 7 2018 2:46AM)
[16]Presentations: Modeling and optimization of the wheelchair cushion for handicapped to improve the comfort and prevention ulcers pressure from a medical point of view. Authors: H.T, BUI. Journée des doctorants 2014. Year 2014. (Jan 22 2018 4:35PM)
  
 Sách và giáo trình
(May 15 2018 11:59AM)(Jan 7 2018 3:24AM)
[1]Modélisation de l’assise d’un fauteuil roulant pour handicapés; ISBN-13: 978-620-2-28411-0; ISBN-10: 6202284110 Chủ biên: Bùi Hệ Thống. Đồng tác giả: Karl DEBRAY, Philippe LESTRIEZ. Nơi XB: Editions Universitaires Europeennes. Năm 2018.
[2]Giáo trình Lý thuyết và thực hành vẽ trên máy tính AutoCAD 2008-2004-2000 Chủ biên: Nguyễn Lê Châu Thành. Đồng tác giả:

Nguyễn Minh Tiến, Phạm Minh Mận, Bùi Hệ Thống

.
Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. Năm 2010.

  
 Khen thưởng
[1] Danh hiệu sinh viên giỏi năm học 2003-2004. Số: 835/QĐ-ĐHBK. Năm: 2004.
[2] Học bổng Vallet năm học 2003-2004. Năm: 2004.
[3] Có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2012-2013. Số: 86/QĐKT-CĐĐHĐN. Năm: 2013.
[4] Giải nhì hoạt động khoa học Công nghệ năm học 2017-2018. Số: 835/QĐ-ĐHSPKT. Năm: 2018.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2018-2019. Số: 2770/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Công nghệ chế tạo phôi, Công nghệ Kim loại
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2008 Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ
[2]Kỹ thuật Chế tạo Máy
Ngành: Cơ khí động lực
 2008 Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ
[3]Công nghệ chế tạo máy 1, Công nghệ chế tạo máy 2, Đồ án Công nghệ chế tạo máy
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2007 Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn