Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,669,997

 Áp dụng kỹ thuật zero-forcing để triệt tín hiệu tự giao thoa trong truyền thông vô tuyến song công
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Duy Nhật Viễn, Bùi Thị Minh Tú
Nơi đăng: Hội thảo khoa học Công nghệ thông tin & ứng dụng trong các lĩnh vực lần 5 (CITA); Số: 978-604-80-1953-2;Từ->đến trang: 13-16;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn