Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='btmtu' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,921,521

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu hệ thống nhận dạng màng mống mắt dùng biến đổi Haar Wavelet. Tác giả: Bùi Thị Minh Tú; Bạch Ngọc Vinh. Tạp chí KHCN. Số: 9(82).2014. Trang: 25-27. Năm 2014. (Jun 2 2015 11:51AM)
[2]Bài báo: A study on the modeling of the optimal configuration of ferromagnetic materials. Tác giả: Bùi Thị Minh Tú. Tạp chí KHCN. Số: 12(85).2014. Trang: 90-94. Năm 2014. (Jun 2 2015 11:55AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu cấu hình tối ưu của vật liệu từ. Tác giả: Nguyễn Thị Thảo; Lâm Huỳnh Quang Phương; Bùi Thị Minh Tú
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí KHCN. Số: 7(80).2014. Trang: 48-52. Năm 2014. (Jun 2 2015 11:53AM)
[4]Tham luận: Two-way relay networks with SDMA: precoding design and power allocation. Tác giả: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le, Chien Tang-Tan, Tran Thi Huong, Bui Thi Minh Tu, Nguyen Hong Giang
marriage affairs open i want an affair
. The first Nafosted conference on Information and Computer Science. Trang: 243-252. Năm 2014. (Jun 17 2014 4:18PM)
[5]Bài báo: Mô hình hóa từ tính trong vật liệu sắt từ bằng mô hình ISING. Tác giả: Bùi Thị Minh Tú, Phan Tôn Kỳ Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 10(71). Trang: 50-55. Năm 2013.
(Jun 17 2014 4:16PM)
[6]Bài báo: Giàn micro thu âm với thuật toán Beamforming mới để giảm nhiễu cả trong và ngoài Beam. Tác giả: TANG TAN CHIEN, NGUYEN BA HOI, BUI THI MINH TU. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật. Số: 54/2005. Trang: 47-51. Năm 2005. (Jan 22 2011 7:49AM)
[7]Bài báo: New Beamforming Algorithm Development for Microphone Array to Attenuate Noise Within and Outside the Beam. Tác giả: NGUYEN BA HOI, TANG TAN CHIEN, BUI THI MINH TU, VENKATESWARLU RONDA
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Hội nghị Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Trang: 149-155. Năm 2004.
(Jan 22 2011 7:50AM)
[8]Bài báo: Steered Acoustic Steerable Microphone Array. Tác giả: NGUYEN HUU HUNG, BUI THI MINH TU. Hội nghị Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Trang: 156-164. Năm 2004. (Jan 22 2011 7:52AM)
[9]Bài báo: Cải tạo các cảm biến Carbon Monoxide CO cho phù hợp với môi trường Việt Nam. Tác giả: TANG TAN CHIEN, BUI THI MINH TU. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 3/2003. Trang: 52-55. Năm 2003.
(Jan 22 2011 7:53AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Improvement of Shielding for Electromagnetic Compatibility. Authors: Tang Tan Chien, Bui Thi Minh Tu, Tran Nguyen Do. International Conference on Electronics, Information and Communication. Pages: 128-131. Year 2016. (May 13 2016 10:29AM)
[2]Article: Joint Phase Noise and Channel Estimation in Full-duplex MIMO-OFDM Communication Systems. Authors: Tu Bui-Thi-Minh, Truong Tran-Phuoc, Vien Nguyen-Duy-Nhat. International Journal of Computer & Communication Engineering Research. No: Volume 4 - Issue 1. Pages: 20-23. Year 2016. (May 13 2016 10:35AM)
[3]Presentations: New Generation Network – Targets and Challenges. Authors: Bui Trung Hieu, Nguyen Chien Trinh, Bui Thi Minh Tu, Tran Minh Anh. International Conference on Electronics, Information and Communication. Pages: 597-601. Year 2016. (May 13 2016 10:31AM)
[4]Article: Joint Channel and Phase Noise Estimation for Self-Interference Cancellation in Full-Duplex MIMO-OFDM. Authors: Tu Bui-Thi-Minh, Truong Tran-Phuoc, Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le. International Journal of Latest Engineering and Management Research. No: Volume 1 - Issue 4. Pages: 8-16. Year 2016. (Jun 7 2016 9:52AM)
[5]Article: Improvement of Shielding for Electromagnetic Compatibility. Authors: Tang Tan Chien, Bui Thi Minh Tu, Tran Nguyen Do. IEIE Transactions on Smart Processing & Computing. No: Volume 5, Number 1. Pages: 63-69. Year 2016. (May 13 2016 10:33AM)
[6]Article: Utilization of Poor Biogas as Fuel for Hybrid Biogas-Diesel Dual Fuel Stationary Engine. Authors: Bui Van Ga, Nguyen Viet Hai, Bui Thi Minh Tu, Bui Van Hung. INTERNATIONAL JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY RESEARCH. No: Vol. 5 , No. 4. Pages: 1007-1015. Year 2015. (May 13 2016 10:27AM)
[7]Presentations: Doubly Selective Channel Estimation in Full-Duplex MIMO-OFDM Systems. Authors: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le, Chien Tang-Tan, Tu Bui-Thi-Minh. International Conference on Advanced Technologies for Communications. Pages: 578-582. Year 2015. (Jun 2 2015 11:56AM)
[8]Presentations: A study on the favoravble configuration of ferromagnetic materials. Authors: Bui Thi Minh Tu. 2nd International Workshop on Industrial IT Convergence. Pages: 23-26. Year 2014. (Jun 17 2014 4:20PM)
[9]Article: Combustion Analysis of Biogas Premixed Charge Diesel Dual Fuelled Engine. Authors: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Le Minh Tien, Bui Thi Minh Tu. International Journal of Engineering Research & Technology. No: Vol. 3 Issue 11. Pages: 188-194. Year 2014. (May 12 2016 2:27PM)
[10]Presentations: Modeling magnetism of ferromagnetic material using Ising model. Authors: Bùi Thị Minh Tú, Phan Tôn Kỳ Nam. The 2014 Vietnam-Japan International Symposium on Antennas and Propagation. Pages: 217-221. Year 2014. (Jun 17 2014 4:17PM)
[11]Presentations: Group working model for a large class. Authors: Bui Thi Minh Tu, Tran Thi Huong
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. The 2013 International Workshop on Excellent Engineering Education. Pages: 19-22. Year 2013. (Jun 17 2014 4:21PM)
[12]Presentations: Toward a model of Barkhausen noise measurement system. Authors: Bui Thi Minh Tu
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. The 2012 International Conference on Advanced Technologies for Communications. Pages: 315-318. Year 2012. (Jun 17 2014 4:13PM)
[13]Presentations: Toward an Estimation of the Carburised Case Depth by an Inverse Method. Authors: NICOLAS BUIRON, THI MINH TU BUI, PATRICE SIMARD, FAN ZHANG. 6th International Conference on Barkhausen Noise and Micromagnetic Testing. Pages: 100-103. Year 2007. (Jan 22 2011 7:48AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn