Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,670,151

 Toward an Estimation of the Carburised Case Depth by an Inverse Method
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: NICOLAS BUIRON, THI MINH TU BUI, PATRICE SIMARD, FAN ZHANG
Nơi đăng: 6th International Conference on Barkhausen Noise and Micromagnetic Testing
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Số: In proceeding;Từ->đến trang: 100-103;Năm: 2007
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn