Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,669,718

 Giàn micro thu âm với thuật toán Beamforming mới để giảm nhiễu cả trong và ngoài Beam
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TANG TAN CHIEN, NGUYEN BA HOI, BUI THI MINH TU
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật; Số: 54/2005;Từ->đến trang: 47-51;Năm: 2005
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn