Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,921,523

 Nghiên cứu sự hình thành các miền từ trường đẳng hướng trong vật liệu sắt từ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ nhiệm:  Bùi Thị Minh Tú; Thành viên:  
Số: Đ2013-02-86-BS ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me


walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn