Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,477,932

 Phát triển năng lực sáng tạo của giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Bùi Việt Phú
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm - Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông; Số: 2015;Từ->đến trang: 355-363;Năm: 2015
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
TÓM TẮT Trong dạy học, sự sáng tạo của giáo viên không chỉ có tính nghệ thuật mà là khoa học, là yêu cầu mà nghề nghiệp đặt ra. Chính sự sáng tạo trong hoạt động chức năng của giáo viên có khả năng đem đến sự sáng tạo trong học tập và rèn luyện của học sinh. Bài viết đề cập đến các vấn đề: Năng lực sáng tạo trong đổi mới giáo dục; Vai trò của năng lực sáng tạo và sự cần thiết phát triển trí sáng tạo ở học sinh; Các yếu tố cơ bản đối với năng lực sáng tạo; Người giáo viên sáng tạo – điều kiện cần cho việc giaoa dục học sinh sáng tạo.
ABSTRACT
SUMMARY In teaching, the creativity of the teachers are not only art but a science, the requirement that the occupation poses. It is the creation of functional activity of teachers capable of ensuring the creation of learning and training of students. The paper addresses the issues: innovative capacity in education reform; The role of innovative capacity and the necessary development of creativity in students; The basic elements for creative energy; The teacher creativity - a necessary condition for the creation giaoa student education.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn