Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,478,254

 Thực trạng và giải pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Bùi Việt Phú – Trường ĐHSP - Đại học Đà Nẵng Nguyễn Thị Thùy Duyên – Trường TH Hoàng Văn Thụ - Đà Nẵng
Nơi đăng: Tạp chí Giáo dục
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Số: Đặc biệt tháng 6/2015;Từ->đến trang: 5-7;Năm: 2015
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tóm tắt Đối với giáo dục (GD) tiểu học (TH), hoạt động giáo dục kĩ năng sống (GDKNS) cho học sinh (HS) có ý nghĩa to lớn, góp phần quan trọng vào việc hình thành và phát triển KNS cho con người, giúp HS nhanh chóng hòa nhập với xã hội. Bài viết đề cập đến vai trò, tầm quan trọng của hoạt động GDKNS cho HSTH nói chung; nêu lên thực trạng của hoạt động này ở các trường TH quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Trên cơ sở phân tích, đánh giá hoạt động GDKNS ở 5 trường TH trên địa bàn quận Hải Châu, đề xuất các biện pháp quản lí nhằm tăng cường hoạt động GDKNS cho HSTH đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng GD hiện nay.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
Summary
For education (GD) Primary (TH), education life skills (GDKNS) for students (HS) has great significance, an important contribution to the formation and development of life skills for man , helps students quickly integrate into society. The article mentions the role and importance of activities for HSTH GDKNS general; raised the status of this activity at the TH Hai Chau district, Da Nang city. Based on analysis and evaluation activities in five schools GDKNS locality TH Hai Chau district, proposed management measures aimed at strengthening activities HSTH GDKNS to meet the requirements of improving the quality of education today.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn