Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,478,143

 Mô hình đào tạo giáo viên: Kinh nghiệm thế giới và vận dụng ở Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Việt Phú
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam; Số: số 121, tháng 10/2015;Từ->đến trang: 7 – 10;Năm: 2015
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việc tìm kiếm mô hình đào tạo GV thích hợp cho giai đoạn phát triển hiện nay của GD đang là vấn đề cấp bách không chỉ đối với GD Việt Nam mà cả đối với các nền GD lớn của thế giới. Bài viết nêu lên những yêu cầu đặt ra đối với giáo viên trước sự thay đổi chương trình mới hiện đại. Tổng kết kinh nghiệm từ mô hình đào tạo GV của các nước phát triển Hoa Kì, Phần Lan, Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Singapore để rút ra bài học quý báu cho việc đổi mới đào tạo GV ở Việt Nam. Từ đó, xây dựng mô hình đào tạo GV Việt Nam phù hợp với xu thế của thế giới, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục sau 2015, đồng thời đề xuất các giải pháp tổ chức mô hình đào tạo GV hiện nay, trong đó nhấn mạnh việc duy trì và phát triển song song hai mô hình đào tạo truyền thống và đào tạo nối tiếp là giải pháp phù hợp nhất hiện nay đối với Việt Nam.
ABSTRACT
The search model teacher training appropriate for the current stage of development of education is a matter of urgency not only for education in Vietnam but also for the education of the world's largest. Posts raised the requirements imposed on teachers to changing modern program. Summarizing the experience of teacher training model of the developed countries: the United States, Finland, Germany, Korea, Japan, Malaysia and Singapore to draw valuable lessons for innovation in teacher training Vietnam. Since then, building a model train teachers Vietnam consistent with the trend of the world, meeting the requirements of innovative and comprehensive basic education after 2015, and propose solutions to organizational model train current teacher education, which emphasizes the maintenance and development of two parallel traditional training model and serial training is the most appropriate solution for the Vietnam today.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn