Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,477,142

 Ứng dụng hệ thống quản lý học tập Moodle nhằm nâng cao năng lực tự học của sinh viên
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Việt Phú - Nguyễn Thị Mai Thủy
Nơi đăng: Tạp chí Giáo dục; Số: số 381/2016;Từ->đến trang: 60 – 63;Năm: 2016
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong giáo dục đại học hiện nay, hoạt động tự học của sinh viên là nhân tố trực tiếp nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng. Vậy làm thế nào để phát huy năng lực tự học của sinh viên đáp ứng ngày càng cao đổi mới giáo dục đại học? Bài báo đề cập đến vai trò của tự học đối với sinh viên các trường dại học, cao đẳng; Moodle và ứng dụng Moodle trong việc nâng cao năng lực tự học của SV từ việc khai thác các tính năng và module sẵn có của hệ thống quản lý học tập Moodle nhằm xây dựng một mô hình hệ thống quản lý học tập trực tuyến hỗ trợ quá trình tự học cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng nhằm nâng cao năng lực tự học của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
ABSTRACT
In today's college education, self-learning activities of students are factors that directly improve the quality of education in universities and colleges. So how to promote self-learning ability of students to meet the increasing tertiary education reform? The article refers to the role of self-study for students of universities and colleges; Moodle and the Moodle application in improving self-learning capacity of students from the exploitation of available features and modules of learning management system Moodle to construct a model of learning management system online support course of study for students of universities and colleges to enhance self-learning ability of students, contributing to improving the quality of education
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn