Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,837,692

 Giáo trình Chiến lược và Chính sách phát triển giáo dục
Chủ biên: Bùi Việt Phú; Đồng tác giả: Nguyễn Văn Đệ - Đặng Bá Lãm
Nơi xuất bản: NXB Giáo dục Việt Nam; Mã số: ISBN: 978-604-0-06373-1; 8934994289177 ;Năm XB: 2014
Số lượng XB: 1000; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Giáo dục
TÓM TẮT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn