Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,166,429

 Short-range ferromagnetism in alloy ribbons of Fe-Cr-Si-Nb-(Ag, Cu)
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: P.Q. Thanh, N.Q. Hoa, N. Chau, C.X. Huu, D.T. Ngo, T.L. Phan
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Journal of the Korean Physical Society; Số: Volume 64, Issue 7;Từ->đến trang: 1016-1021;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
We have studied the magnetic properties of two amorphous alloy ribbons Fe72Cr6Si4Nb5B12Ag1(FCSNB-Ag) and Fe72Cr6Si4Nb5B12Cu1 (FCSNB-Cu), prepared by using a melt-spinning technique. Magnetization (M) measurements for various temperatures (T) and magnetic fields (H) indicate that ferromagnetic-paramagnetic (FM-PM) phase transitions take place in FCSNB-Ag and FCSNB-Cu at Curie temperatures (T C ) of about 308.3 K and 322.5 K, respectively. Analyses of M - H data at different temperatures in the vicinity of the FM-PM phase transition based on the modified Arrott plot method and scaling hypothesis yielded the exponent values of β = 0.369± 0.005, γ = 1.359± 0.005 and δ = 4.7± 0.1 for FCSNB-Ag, and β = 0.376± 0.002, γ = 1.315 ± 0.006 and δ = 4.5± 0.1 for FCSNB-Cu. Compared with the values from theoretical models, these values are close to those expected for the 3D Heisenberg model, demonstrating the existence of short-range FM order in the amorphous alloy ribbons.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn