Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,167,001

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: ImmobilizingAlcalase®Enzyme onto Magnetic Nanoparticles. Tác giả: Cao Xuan Huu, Nguyen Bao Linh, Nguyen Thi Hoang Yen, and Dang Duc Long. Communications in Physics. Số: 24. Trang: 121-126. Năm 2014. (Nov 13 2014 10:47PM)
[2]Bài báo: Cảm biến sinh học sử dụng hạt nano từ. Tác giả: Cao Xuân Hữu. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam. Số: 6 (649) năm 2013. Trang: 50-54. Năm 2013. (Apr 3 2013 12:23PM)
[3]Bài báo: A review of magnetic nanoparticles and their applications to biomedicine. Tác giả: Cao Xuan Huu, Dang Duc Long. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Số: 6 (67). Trang: 19-25. Năm 2013. (Mar 3 2014 10:25AM)
[4]Tham luận: Hệ thống đo đạc các phân tử sinh học sử dụng hạt nano từ tính. Tác giả: Cao Xuân Hữu
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hội thảo Chương trình KC03/11-15, Hà Nội, 21/12/2012
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Trang: 38-44. Năm 2012.
(Jan 17 2013 1:53PM)
[5]Bài báo: Measurement of biological concentration using magnetic agents. Tác giả: Cao Xuan Huu, Pham Van Tuan, Dang Duc Long, Nguyen Thi Minh Xuan. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Số: 12 (61). Trang: 40-46. Năm 2012. (Jan 17 2013 1:45PM)
[6]Bài báo: Study of ultrathin Co films on Si(111) substrate by scanning tunneling microscopy. Tác giả: C.X. Huu, N. Chau, and Y.D. Yao. VNU Journal of Science
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: XXII, No2 AP. Trang: 91. Năm 2006.
(Jan 24 2011 9:55PM)
[7]Tham luận: Hiệu ứng từ nhiệt trong các hợp kim Gd98Co2, Gd5(Mn0,3Ge0,2Si0,5)4 và Gd5(Mn0,4Cr0,1Ge0,2Si0,3)4. Tác giả: Hoàng Đức Anh, Cao Xuân Hữu, Nguyễn Châu
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ VI, Hà Nội
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Trang: 120-123. Năm 2005.
(Nov 30 2011 5:20PM)
[8]Bài báo: On the giant magnetocaloric effect in amorphous ribbons. Tác giả: N. Chau, N.D. The, C.X. Huu
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Proceedings of the 2nd International Workshop on Nanophysics and Nanotechnology (IWONN’04), Hanoi
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: xii. Trang: 51-59. Năm 2005.
(Jan 24 2011 9:49PM)
[9]Tham luận: Influence of substitution effect on the hard magnetic properties of Nd-Fe-Al bulk amorphous alloys. Tác giả: C.X. Huu, N. Chau, N.H. Luong, H.D. Anh. Osaka University - Asia Pacific - Vietnam National University, Hanoi Forum. Trang: 211-212. Năm 2005. (Jan 24 2011 9:50PM)
[10]Tham luận: Hiệu ứng từ nhiệt trong perovskite, hợp kim intermetalic và hợp kime vô định hình trên cơ sở FINEMET. Tác giả: Ngô Đức Thế, Nguyễn Châu, Nguyễn Đức Thọ, Dương Thị Hạnh, Nguyễn Quang Hòa, Cao Xuân Hữu, Hoàng Đức Anh. Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ VI, Hà Nội. Trang: 102-119. Năm 2005. (Nov 30 2011 5:33PM)
[11]Tham luận: Hiệu ứng từ nhiệt khổng lồ ở gần nhiệt độ phòng trong hệ hợp kim vô định hình giàu Sắt Fe78-xCrxSi4Nb5B12Cu1. Tác giả: Ngô Đức Thế, Nguyễn Quang Hòa, Cao Xuân Hữu, Nguyễn Châu. Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ VI, Hà Nội. Trang: 124-127. Năm 2005. (Nov 30 2011 5:38PM)
[12]Bài báo: Existence of metastable ferromagnetic phases associated with magnetic characteristics in Nd-Fe-Al alloy system. Tác giả: C.X. Huu, H.D. Anh, N. Chau, N.H. Luong, N.Q. Hoa. Proceedings of the Seventh Vietnamese-German Seminar on Physics and Engineering, Halong City
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Trang: 120-124. Năm 2004.
(Jan 24 2011 9:47PM)
[13]Bài báo: Influence of Zr substitution on the structure and properties of bulk Nd60Fe30Al10-xZrx alloys. Tác giả: C.X. Huu, H.D. Anh, N. Chau, N.H. Luong. VNU Journal of Science. Số: XIX,No4. Trang: 101. Năm 2003. (Jan 24 2011 9:44PM)
[14]Tham luận: Sự tồn tại của hiệu ứng Hopkinson và trạng thái cluster-glass trong các hợp kim khối Nd50Co10Fe30Al10-xVx. Tác giả: C.X. Hữu, H.Đ. Anh, N. Châu, N.H. Lương, L.V. Vũ. Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Chất rắn toàn quốc lần thứ IV, Núi Cốc, Việt Nam. Trang: 528-532. Năm 2003. (Jan 24 2011 9:46PM)
[15]Tham luận: Hard magnetic properties in Nd60Fe30Al10-x­Vx alloys. Tác giả: N. Chau, N.H. Luong, C.X. Huu, H.D. Anh and L.V. Vu. Proc. of 8th Vietnam Conference on Radio and Electronics (REV’02), Hanoi 11/2002. Trang: 253-257. Năm 2002. (Jan 17 2013 1:40PM)
[16]Tham luận: Influence of Ti substitution for Al in alloys Nd60Fe30Al10-xTix on their magnetic properties. Tác giả: N. Chau, N.H. Luong, C.X. Huu, L.V. Vu and N.D. Dung. Proc. of the Fifth Vietnamese-German Seminar on Physics and Engineering, Hue 25 February - 02 March 2002. Trang: 98-101. Năm 2002. (Jan 17 2013 1:41PM)
[17]Tham luận: Ảnh hưởng của hàm lượng B thay thế lên tính chất từ của hợp kim khối Nd60Fe30Al10. Tác giả: Nguyễn Châu, Nguyễn Hoàng Lương , Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Huy Dân, Cao Xuân Hữu, Nguyễn Đức Dũng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Hội nghị Vật lý Chất rắn toàn quốc lần thứ III - Nha Trang, 8-10/8/2001
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Trang: 423-426. Năm 2001.
(Apr 25 2011 5:23PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Non-contact GMR Sensor with Magnetic Nanoparticles for Biomedical Concentration Measurement. Authors: Xuan Huu Cao, Duc Long Dang, Van Long Doan, and Derac Son. Digests of the International Symposium on Magnetism and Magnetic Materials 2015 – The Korean Magnetic Society (KMS) ISN 2233-9485. Pages: 170-171. Year 2015. (Jul 29 2016 11:54AM)
[2]Article: Study of immobilization of lipase on magnetic nanoparticles Fe3O4 in the biodiesel production. Authors: Bui Xuan Dong, Cao Xuan Huu, Nguyen Thi Hoang Yen. Актуальная биотехнология - ISSN 2304-4691. No: 3 (14). Pages: 48-51. Year 2015. (Nov 3 2015 5:18PM)
[3]Article: Influence of Cr Doping on the Critical Behavior of Amorphous Alloy Ribbons Fe78−x Crx Si4 Nb5 B12 Cu1. Authors: T.L. Phan, P.Q. Thanh, N. Chau, C.X. Huu, D.T. Ngo, T.A. Ho, T.D. Thanh, S.C. Yu. IEEE Transactions on Magnetics, 11/2014; 50(11):1200104. DOI: 10.1109/TMAG.2014.2325949
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: 50. Pages: 1028-1031. Year 2014.
(Mar 18 2015 8:43PM)
[4]Article: Short-range ferromagnetism in alloy ribbons of Fe-Cr-Si-Nb-(Ag, Cu). Authors: P.Q. Thanh, N.Q. Hoa, N. Chau, C.X. Huu, D.T. Ngo, T.L. Phan
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Journal of the Korean Physical Society. No: Volume 64, Issue 7. Pages: 1016-1021. Year 2014. (Mar 18 2015 8:49PM)
[5]Article: Study Possibility of Immobilization of Alcalase 2,4L on Magnetic Nanoparticles Fe3O4. Authors: Bui Xuan Dong, Pham Thi My, Cao Xuan Huu
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. European Applied Sciences
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. No: 10. Pages: 67-69. Year 2014.
(Nov 28 2014 7:12PM)
[6]Article: GMI magnetic field sensor based on time-coded principle. Authors: Cao Xuan Huu and Derac Son
marriage affairs open i want an affair
. Journal of Magnetics. No: 15. Pages: 221-224. Year 2010. (Jan 24 2011 10:03PM)
[7]Article: Time-coded GMI Magnetic Field Sensor. Authors: Cao Xuan Huu and Derac Son. Journal of Magnetics
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 14. Pages: 129-131. Year 2009.
(Jan 24 2011 10:01PM)
[8]Article: Magnetic properties and magnetic viscosity of Pr4Fe76Co10B6Nb3Cu1 nanocomposite magnet. Authors: N.D. The, N.H. Hai, H.D. Anh, V.V. Hiep, L.V. Vu, C.X. Huu, N. Chau. Journal of Korean Physical Society. No: 52. Pages: 1415-1418. Year 2008. (Jan 24 2011 9:57PM)
[9]Article: Magnetoresistance study in patterned permalloy nanostructures. Authors: D.C. Chen, J.K. Mei, D. Wang, J.K. Wu, Y.D. Yao, C.X. Huu, and N. Chau. Journal of Korean Physical Society
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. No: 52. Pages: 1419-1422. Year 2008.
(Jan 24 2011 9:59PM)
[10]Article: Magnetic properties of bulk Nd50Co10Fe30Al10-xVx alloys. Authors: H.D. Anh, C.X. Huu, N. Chau, N.H. Luong. Journal of Korean Physical Society. No: 52. Pages: 1427-1430. Year 2008. (Jan 24 2011 10:00PM)
[11]Article: Giant Magnetocaloric Eff ect at Room Temperature and Low-Field Change in Fe78-xCrxSi4Nb5B12Cu1 Amorphous Alloys. Authors: C. X. Huu, N. Chau, N. D. The, and N. Q. Hoa. Journal of the Korean Physical Society. No: 53. Pages: 763 - 765. Year 2008. (Sep 23 2012 3:59PM)
[12]Article: The discovery of colossal magnetocaloric effect in a series of amorphous ribbons based on Finemet. Authors: N. Chau, N.D. The, N.Q. Hoa, C.X. Huu, N.D. Tho, S.C. Yu. Materials Science & Engineering A. No: 449-451. Pages: 360-363. Year 2007. (Jan 24 2011 9:56PM)
[13]Article: Magneto-transport properties of magnetic tunneling transistors at low and room temperatures. Authors: H.D. Quang, C.X. Huu, S.K. Oh, V.S. Dang, N.H. Sinh and S.C. Yu
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Nanotechnology. No: 17. Pages: 3359-3365. Year 2006. (Jan 24 2011 9:53PM)
[14]Presentations: Giant magnetocaloric effect in Gd5(M0.5Si0.5)4 compound. Authors: N. Chau, C.X. Huu, H.D. Anh, P.Q. Niem, S-C. Yu. Proc., Eighth German-Vietnamese Seminar on Physics and Engineering, Erlangen
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Pages: 159-162. Year 2005.
(Jan 24 2011 9:51PM)
[15]Presentations: Colossal magnetocaloric effect at high temperature in ultrasoft nanocomposite materials. Authors: N. Chau, N.D. The, C.X. Huu, N.Q. Hoa, L.V. Vu. Proc. Eighth German-Vietnamese Seminar on Physics and Engineering, Erlangen, 03 – 08, April, 2005. Pages: 24-27. Year 2005. (Apr 25 2011 5:33PM)
[16]Presentations: STRUCTURE, MAGNETIC, MANETOCALORIC AND MAGNETORESISTANCEPROPERTIES OF Pr1-xPbxMnO3 PEROVSKITES. Authors: N. Chau, D.T. Hanh, N.T. Tho, N.H. Luong, C.X. Huu
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Proceedings of The Ninth Asia Pacific Physics Conference (9 th APPC), Hanoi, Vietnam, October 25-31, 2004
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Pages: 00-00. Year 2004.
(Jul 1 2015 12:07AM)
[17]Article: Influence of substitution effect of Ti and V for Al on the properties of Nd60Fe30Al10 alloys. Authors: N. Chau, N.H. Luong, C.X. Huu, N.T. Thep, H.D. Anh. J. Magn. & Magn. Mat. No: 262. Pages: 441-444. Year 2003. (Jan 24 2011 9:43PM)
[18]Article: Influence of B content substituting for Al on the magnetic properties of Nd60Fe30Al10-xBx. Authors: N. Chau, N.H. Luong, C.X. Huu, N.X. Phuc, N.H. Dan
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. J. Magn. & Magn. Mat.
marriage affairs open i want an affair
. No: 242-245. Pages: 1314-1316. Year 2002.
(Jan 24 2011 9:41PM)
[19]Presentations: Magnetic and Microstructural Aspects of the Bulk Metallic Glassy Materials Nd60Fe30Al10 . Authors: N. H. Dana1, N. X. Phuca1, V. H. Kya1, N. M. Honga1, N. Chaua2, N. H. Luonga2, C. X. Huua2, R. W. Mccalluma3, M. J. Kramera3, A. S. O'Connora3, K. W. Dennisa3, L. H. Lewisa4 and L. D. Tunga5
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. MRS Proceedings. Pages: U2.6.1-U2.6.6. Year 2001. (Sep 23 2012 4:16PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn