Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,168,436

[1] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy xét nghiệm các tham số PSA, CA15-3 và HER2 sử dụng hạt nano từ. Chủ nhiệm: TS. Cao Xuân Hữu. Thành viên: . Mã số: KC.03.29/11-15. Năm: 2015. (Feb 4 2014 1:48AM)
[2] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu chế tạo hệ thống đo đạc và phân tách các phân tử sinh học đặc hiệu – protein/ADN. Chủ nhiệm: TS. Cao Xuân Hữu. Mã số: KC03.TN10/11-15. Năm: 2012. (Jan 31 2012 3:16PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Sensor từ - ứng dụng trong đo đạc hàm lượng hoạt chất sinh học. Chủ nhiệm: TS. Cao Xuân Hữu. Mã số: Đ2011-02-10. Năm: 2011. (Jun 2 2011 3:05PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Các vật liệu từ tính cấu trúc nano và các hợp kim nguội nhanh, vi tinh thể và vô định hình. Chủ nhiệm: GS.TSKH. Nguyễn Châu. Mã số: 811204. Năm: 2005. (Jun 2 2011 3:32PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Các tính chất từ của vật rắn. Chủ nhiệm: GS.TSKH. Nguyễn Châu. Mã số: KT-04-03-20. Năm: 2005. (Jun 2 2011 3:37PM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Vật liệu từ tính mới dạng khối, màng mỏng và nano tinh thể. Chủ nhiệm: GS.TSKH. Nguyễn Châu. Thành viên: . Mã số: KHCN-02-13. Năm: 2004. (Jun 2 2011 3:36PM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng các vật liệu từ tính cao cấp. Chủ nhiệm: GS.TSKH. Nguyễn Châu. Thành viên: . Mã số: KHCN-02-15. Năm: 2003. (Jun 2 2011 3:40PM)
[8] Đề tài cấp Bộ: Undergraduate Student’s American Initiative Materials Science Research Cooperative Program. Chủ nhiệm: GS.TSKH. Nguyễn Châu. Thành viên: . Mã số: Hợp tác Việt-Mỹ. Năm: 2000. (Jun 2 2011 3:42PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn