Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,167,942

 Non-contact GMR Sensor with Magnetic Nanoparticles for Biomedical Concentration Measurement
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Xuan Huu Cao, Duc Long Dang, Van Long Doan, and Derac Son
Nơi đăng: Digests of the International Symposium on Magnetism and Magnetic Materials 2015 – The Korean Magnetic Society (KMS) ISN 2233-9485; Số: XI;Từ->đến trang: 170-171;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
GMR sensors have been studied and intergrated into a sensitive system for detecting and quantifying biomedical molecule concentration. The targets of the detection and the measurement are prostate cancer antigens (PSAs) to which antibody-magnetic nanoparticles (MNPs) complexes made a specific binding. To employ a GMR sensor for the measurement, a process of linking between anti-PSA (antibody specific for PSAs) with MNPs has been developed. Owning to these bindings, the induced magnetic field from MNPs in a sample well was the primary measure of the biological molecule concentration. In this configuration, the sample well containing MNPs was non-contact and moving relatively to the immobile GMR sensor in a magnetizing field. The sensor system could detect a wide range of PSA antigen concentration, from 4 ng/mL to 1 µg/mL.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn