Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,166,207

 Influence of B content substituting for Al on the magnetic properties of Nd60Fe30Al10-xBx
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: N. Chau, N.H. Luong, C.X. Huu, N.X. Phuc, N.H. Dan
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: J. Magn. & Magn. Mat.
marriage affairs open i want an affair
; Số: 242-245;Từ->đến trang: 1314-1316;Năm: 2002
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
The Nd60Fe30Al10-xBx (x = 0; 2, 4, 6, 8 and 10) alloys were prepared by copper mold casting using arc-melting. Investigation shows that with increasing B content magnetization and remanence decrease while coercivity and Curie temperature increase. The hard magnetic properties are achieved not only in the amorphous state but also in partly crystallizing state.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn