Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,168,307

 Influence of substitution effect of Ti and V for Al on the properties of Nd60Fe30Al10 alloys
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: N. Chau, N.H. Luong, C.X. Huu, N.T. Thep, H.D. Anh
Nơi đăng: J. Magn. & Magn. Mat.; Số: 262;Từ->đến trang: 441-444;Năm: 2003
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
Systems with compositions Nd60Fe30Al10-xTix and Nd60Fe30Al10-xVx (x = 2; 4, 6, 8, and 10) have been prepared by arc melting and copper mold suction-casting. The cast surface of the samples is partially crystalline. At increasing the Ti or V content, the crystalline fraction in the samples increases and for x = 10; the alloys are fully crystalline. Melting temperatures also increase with increasing Ti or V content in the samples. All samples, some of them in a partly crystalline state, exhibit good hard magnetic properties at room temperature. With increasing Ti or V content, the magnetization continuously decreases, whereas both the coercivity and the Curie temperature increase.Thermomagnetic curves measured for all samples at low field exhibit an interesting shape. The temperature dependence of the coercivity of the samples has been determined.
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn