Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,166,119

 Sự tồn tại của hiệu ứng Hopkinson và trạng thái cluster-glass trong các hợp kim khối Nd50Co10Fe30Al10-xVx
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: C.X. Hữu, H.Đ. Anh, N. Châu, N.H. Lương, L.V. Vũ
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Chất rắn toàn quốc lần thứ IV, Núi Cốc, Việt Nam
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Số: viii;Từ->đến trang: 528-532;Năm: 2003
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hệ hợp kim vô định hình (VĐH) khối Nd50Co10Fe30Al10-xVx (x = 0, 2, 4, 6, 8, 10) được chế tạo bằng phương pháp nóng chảy hồ quang và đúc hút khuôn đồng có làm lạnh bằng nước. Bề mặt các mẫu là kết tinh từng phần song tỷ phần VĐH tăng lên khi đi từ bề mặt vào trong lòng mẫu. Khi tăng hàm lượng V tỷ phần kết tinh tăng lên và với x = 10 hợp kim là kết tinh hoàn toàn. Nhìn chung nhiệt độ nóng chảy tăng theo hàm l-ợng V. Khi hàm lượng V tăng lên Ms và Hc giảm liên tục trong khi nhiệt độ Curie tăng rõ rệt. Việc xác định các đường cong từ nhiệt M(T) với các mẫu trong trường nhỏ đều thể hiện sự tồn tại của hiệu ứng Hopkinson. Các đường cong ZFC và FC cho thấy sự tách nhau rõ rệt ở vùng nhiệt độ thấp chứng tỏ sự tồn tại của trạng thái cluster-glass trong các vật liệu nghiên cứu đồng thời tỷ phần cluster-glass giảm xuống theo sự tăng của hàm lượng V trong các mẫu.
ABSTRACT
The bulk Nd50Co10Fe30Al10-xVx (x = 0, 2, 4, 6, 8, 10) alloys have been prepared by arc-melting and suction casting with water cooling. The cast surfaces of samples are partly crystalline but the amorphous volume fraction increases with distance into cast samples. At increasing V content the crystallization volume fraction increases, and for x = 10 the alloy is fully crystalline. In general, the melting temperature increases with increasing V content but Ms, Mr, and Hc continuously decrease whereas the Curie temperature increases clearly. Thermomagnetic measurements of all samples which done in low field show the existence of Hopkinson effect. The ZFC and FC curves measured in low field reveal the obvious separation from each other at low temperature region, pointing out the existence of cluster-glass state. Moreover, the cluster-glass fraction decreases with increase of V content in the samples.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn