Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,166,070

 Existence of metastable ferromagnetic phases associated with magnetic characteristics in Nd-Fe-Al alloy system
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: C.X. Huu, H.D. Anh, N. Chau, N.H. Luong, N.Q. Hoa
Nơi đăng: Proceedings of the Seventh Vietnamese-German Seminar on Physics and Engineering, Halong City
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
; Số: ;Từ->đến trang: 120-124;Năm: 2004
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
The bulk amorphous Nd-Fe-Al alloys which maitain good hard magnetic properties have been discovered since 1996. As a result, microstructure on metastable and stable phases have also been studied like Nd-rich, δ, µ, and Nd2Fe17-xAlx phases that relate intimately to magnetic properties of Nd-Fe-Al alloys. In  this report, we focus on the link between spontaneously component phases existing in Nd60Fe30Al4B4V2 alloys prepared with different cooling rates and magnetism of alloys.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn