Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,168,208

 On the giant magnetocaloric effect in amorphous ribbons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: N. Chau, N.D. The, C.X. Huu
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Proceedings of the 2nd International Workshop on Nanophysics and Nanotechnology (IWONN’04), Hanoi
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Số: xii;Từ->đến trang: 51-59;Năm: 2005
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT
Two criteria forming giant magnetocaloric effect (GMCE) of magnetic materials working as magnetic refrigerant are high saturation magnetization and sharp FM – PM phase transition. Soft magnetic amorphous Fe-based ribbons are adapted these requests. The structure, crystallization and magnetic properties of samples which obtained by first making amorphous ribbons and then subjecting them to a crystallization annealing have been published elsewhere by us previously.
At the first time, we are study the GMCE in amorphous ribbons Fe73.5Si13.5B9Nb3Cu1 (No 1) and Fe65.5Co8Si13.5B9Nb3Cu1 (No 2) and several their essential advantages have been discovered such as: i) Giant magnetic entropy change of 13.9 J/kg.K and 9.1 J/kg.K are found corresponding to sample No 1 and No 2, respectively, ii) These |ΔSm|max are occurred at 593 K and 649 K, respectively, iii) Both |ΔSm|max values have been obtained at moderate magnetic field change of 1.35 T. Our materials could be considered as promising magnetic refrigerant materials working at high temperature (for example in air force applications).
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn