Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,166,550

 Influence of substitution effect on the hard magnetic properties of Nd-Fe-Al bulk amorphous alloys
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: C.X. Huu, N. Chau, N.H. Luong, H.D. Anh
Nơi đăng: Osaka University - Asia Pacific - Vietnam National University, Hanoi Forum
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: xi;Từ->đến trang: 211-212;Năm: 2005
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bulk amorphous alloy Nd60Fe30Al10 was prepared by suction casting method and pointed out to be expressing good hard magnetic material at room temperature with coercivity reaching 3500 Oe and the Curie temperature approaching 430 K. With the aim of coercivity enhancement, further investigation and exploration on this system have been done by substituting other elements into initial Nd60Fe30Al10 alloy like Nd60Fe30Al10-xVx, Nd60Fe30Al10-xBx, and Nd60Fe30Al10-xTix alloys with x = 0, 2, 4, 6, 8, 10. Coercivity now reaches 4300, 4515, and 4540 Oe, respectively and the Curie temperature reaches 483, 494, and 497 K, respectively. The cluster glass-like state was clearly observed from the large separation between FC and ZFC curves measured at low field.
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn