Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,168,351

 Giant magnetocaloric effect in Gd5(M0.5Si0.5)4 compound
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: N. Chau, C.X. Huu, H.D. Anh, P.Q. Niem, S-C. Yu
Nơi đăng: Proc., Eighth German-Vietnamese Seminar on Physics and Engineering, Erlangen
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Số: xi;Từ->đến trang: 159-162;Năm: 2005
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
The Gd5(M0.5Si0.5)4 (M = Ge, Mn, Fe) compounds are prepared by arc-melting in Ar atmosphere. The X-ray analysis on powder samples shows that the alloys with M = Mn and Fe have multiphase structure whereas the alloy with M = Ge is in single phase structure. Thermomagnetic curves have been determined for both as-melted alloys and annealed ones, and showed that the Curie temperatures of studied samples are all occurred around room temperature. Among the investigated alloys, giant magnetocaloric effect is found in the sample with M = Ge, namely the magnetocaloric effect change, |ΔSm|, reaches a quite high value of 6.23 J/kg.K. Note that this value is obtained with a moderately low magnetic field variation of ΔH =1.35 T.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn