Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,168,345

 Study of ultrathin Co films on Si(111) substrate by scanning tunneling microscopy
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: C.X. Huu, N. Chau, and Y.D. Yao
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Nơi đăng: VNU Journal of Science
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: XXII, No2 AP ;Từ->đến trang: 91;Năm: 2006
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
The Co films with thickness between 0.9 and 15.5 mono-layers (ML)on Si(111) substrate have been studied using in situ scanning tunneling microscopy (STM). Ultrathin film have been fabricated by continuously depositing Co at room temperature without annealing until 15.5ML to investigate the growing behavior of Co films.Co initially grew in epitaxial nanosize clusters, and then slowly changed to hemisphere clusters with 8 nm in diameter. Annealing temperature effected strongly on structure of overlayers in the temperature range of 700 – 1400 K.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn