Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,168,319

 Magnetic properties and magnetic viscosity of Pr4Fe76Co10B6Nb3Cu1 nanocomposite magnet
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: N.D. The, N.H. Hai, H.D. Anh, V.V. Hiep, L.V. Vu, C.X. Huu, N. Chau
Nơi đăng: Journal of Korean Physical Society
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: 52;Từ->đến trang: 1415-1418;Năm: 2008
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
The nanocomposite magnet Pr4Fe76Co10B6Nb3Cu1 has been obtained by nanocrystallization of a rapidly-quenched amorphous flake. The infuence of the annealing process on the structural and the magnetic properties are investigated. High magnetic hardness was reached with of large coercivity of Hc = 3.65 kOe, a remanent induction of Mr = 12.0 kG, Mr = Ms = 0.79 and maximum energy product (BH)max = 17.6 MGOe at optimal annealing conditions. The multiphase structures of Fe3B as soft phases and of Pr2Fe14B as hard phase were con rmed by X-ray di raction data. The magnetic viscosity as a function of the reverse field was evaluated for all specimen. The results show that the magnetic viscosity coeficient peaks at a critical nucleation field, at which the magnetization reversal of the specimens becomes irreversible.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn