Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,166,185

 Magnetoresistance study in patterned permalloy nanostructures
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: D.C. Chen, J.K. Mei, D. Wang, J.K. Wu, Y.D. Yao, C.X. Huu, and N. Chau
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Nơi đăng: Journal of Korean Physical Society
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 52;Từ->đến trang: 1419-1422;Năm: 2008
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
We demonstrated the domain wall motion along the direction of the perimeter of a permalloy ring in the onion state. From the magnetoresistance (MR) measurement with a rotating ring at di erent constant elds, the critical eld to form the onion state is near 200 Gauss and the lowest eld that can still drag the domain wall is between 20 and 10 Gauss. The results also revealed a tendency for angle shifting and indicated that the lowest eld component in the perimeter direction (the tangential component) was near 10 Gauss at an applied eld of 20 Gauss.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn