Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,168,272

 Magnetic properties of bulk Nd50Co10Fe30Al10-xVx alloys
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: H.D. Anh, C.X. Huu, N. Chau, N.H. Luong
Nơi đăng: Journal of Korean Physical Society; Số: 52;Từ->đến trang: 1427-1430;Năm: 2008
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
This paper presents the results of study on the structure and the properties of the bulk Nd50Co10Fe30Al10 xVx (x = 0, 2, 4, 6, 8, 10) alloys prepared by arc-melting and suction casting with water cooling. The cast surfaces of the samples are partly crystalline and the amorphous volume fraction increases with distance into cast samples. With increasing V content, the crystallization volume fraction increases and for x = 10, the alloy is fully crystallized. In general, the melting temperature increases, but Ms and Hc decrease with V content. The Curie temperature increases clearly from 430 K (x = 0) to 512 K (x = 10). Thermomagnetic measurements of all samples done in low elds indicate the existence of the Hopkinson e ect, which shows a coherent rotation magnetization and a strong reduction of the magnetic anisotropy in partly crystallized samples. The eld-cooled (FC) and the zero- eld-cooled (ZFC) curves measured in low elds reveal an obvious separation from each other at low temperatures, pointing to the existence of a cluster-glass state. The cluster-glass fraction decreases with increasing V content in the samples.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn