Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,166,141

 Time-coded GMI Magnetic Field Sensor
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Cao Xuan Huu and Derac Son
Nơi đăng: Journal of Magnetics
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 14;Từ->đến trang: 129-131;Năm: 2009
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
A time-coded giant magnetoimpedance (GMI) magnetic field sensor was investigated and designed. The successfully constructed and tested laboratory model demonstrated a sensitivity of 5 μs/μT in the field range of ±200 μT. The sensing element in the form of an amorphous thin wire, 100 μm in diameter ×50 mm long, was fit into a small field modulation coil of 60 mm length. At a magnetic field modulation in the range of hundreds of Hz, the change in time interval of two adjacent GMI voltage peaks was linearly related to the external magnetic field to be measured. This mechanism improved the sensor linearity to better than 0.3% in the measuring range of ±200 μT.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn