Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,168,359

 Cảm biến sinh học sử dụng hạt nano từ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Cao Xuân Hữu
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam; Số: 6 (649) năm 2013;Từ->đến trang: 50-54;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phương pháp sử dụng hạt nano từ làm tác nhân phát hiện và đo đạc hàm lượng các hoạt chất sinh học đã và đang được quan tâm rất lớn trong các nghiên cứu ứng dụng y sinh. Nhờ có tính tương thích sinh học cao thông qua lớp hoạt hóa bề mặt mà các hạt nano từ có khả năng tạo liên kết đặc hiệu với các phân tử hoạt chất cần đo đạc. Do có liên kết đặc hiệu như vậy nên hàm lượng các phân tử hoạt chất được xác định thông qua số hạt nano từ. Một cảm biến sinh học sử dụng phần tử nhạy làm từ vật liệu GMR kết hợp với một kỹ thuật đo từ mới được nghiên cứu có thể xác định được số lượng các hạt từ nhờ phép đo từ trường cảm ứng của chúng. Kỹ thuật này cho thấy khả năng đo đạc các hàm lượng sinh học rất nhỏ với phép đo nhanh và không cần dùng tới màn chắn từ.
ABSTRACT
Using magnetic nanoparticles as agent for detecting and measuring the concentration of biological agents are of interest in many biomedical applications recently. Owning to the high biocompatibility of their surfactant the magnetic nanoparticles have ability to conjugate specifically the biological molecules of interest. Because of such specific binding, the biological agent concentration is defined by number of magnetic nanoparticles. A sensitive magneto-biosensor using giant magneto-resistance sensing element together with a new sensing technique can determine the number of the magnetic nanoparticles via a measurement of their induced magnetic field. The technique demonstrates that a low biological concentration can be detected and measured in a timely fashion without the need of a special shielding medium.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn