Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,166,222

 Sensor từ - ứng dụng trong đo đạc hàm lượng hoạt chất sinh học
manufacturer coupons for prescription drugs free printable viagra coupons viagra online coupon
Chủ nhiệm:  TS. Cao Xuân Hữu; Thành viên:  
Số: Đ2011-02-10 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn