Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,827,916

 Nhân giống in vitro cây Cẩm báo (Hygrochilus parishii Pfitz): một loài phong lan quý hiếm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Châu Tuấn, Trần Quang Dần, Đàm Minh Anh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN; Số: 36(05).2019 ;Từ->đến trang: 7;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã thiết lập các điều kiện nuôi cấy in vitro cho việc nhân giống hiệu quả cây lan Cẩm báo (Hygrochilus parishii Pfitz), một loài phong lan quý hiếm. Các protocorm hình thành từ hạt đã nhân nhanh tốt nhất trên môi trường MS (Murashige và Skoog, 1962) có bổ sung 0,5 mg/L BA (6-benzylaminopurine) và 0,25 mg/L IBA (indole-3-butyric acid). Các chồi đã được hình thành từ protocorm và nhân nhanh trên môi trường có bổ sung 1,5 mg/L BA, với hệ số nhân đạt 2,17 chồi/protocorm sau 8 tuần. Tiếp đó, sự tăng trưởng của chồi đạt được trên môi trường chứa 3,0 mg/L BA, với chiều cao 1,1 cm sau 8 tuần nuôi cấy. Toàn bộ các chồi đã tạo rễ với 2,6 rễ/ chồi sau 8 tuần trên môi trường có bổ sung 1,5 mg/L NAA (1-naphthaleneacetic acid). Cây con tái sinh cho thấy sự thích nghi tốt với điều kiện vườn ươm.
ABSTRACT
In the study presented in this article, we found culture conditions for effective in vitro propagation of a rare and endangered orchid species Hygrochilus parishii Pfitz. Rapid multiplication of seed-derived protocorms was obtained on MS (Murashige và Skoog, 1962) medium containing 0.5 mg/L BA (6-benzylaminopurine) and 0.25 mg/L IBA (indole-3-butyric acid). The shoot generation and multiplication were optimum for protocorms cultured on the MS medium containing 1.5 mg/L BA, which generated 2.17 shoots/protocorm at the week eight. The shoot growth reached the highest value of 1.1 cm after 8 weeks cultivation on the medium containing 3 mg/L BA. The roots were induced in the presence of 1.5 mg/L NAA (1-naphthaleneacetic acid) which generated 2.6 roots/shoot and 2.3 cm root length at the week eight. The in vitro plantlets also acclimated well in greenhouse conditions.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn