Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,829,275

 Thành phần phân lớp Giáp xác chân chèo (Copepoda) và tương quan với các thông số môi trường trong nước ngầm tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Ngọc Sơn, Phạm Thị Phương, Trịnh Đăng Mậu, Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Võ Văn Minh, Nguyễn Thị Tường Vi, Trần Thị Dung, Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Đàm Minh Anh
Nơi đăng: Tạp chí Môi trường; Số: II;Từ->đến trang: 73-76;Năm: 2021
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu đa dạng thành phần phân lớp giáp xác chân chèo (Copepoda) trong nước ngầm được tiến hành tại thành phố Đà Nẵng và đồng thời đánh giá sự ảnh hưởng của các thông số môi trường đến mật độ các loài Copepods. Kết quả nghiên cứu đã ghi nhận được 8 loài thuộc 4 họ, 2 bộ. Trong đó, ghi nhận mới loài Bryocamptus (limocamptus) hoferi thuộc họ Canthocamptidae, Nitokra humphreysi (Karanovic & Pesce, 2002) thuộc họ Ameiridae. Kết quả phân tích mô hình Canonical correspondence analysis (CCA) cho thấy mật độ loài Nitoka humphreys chịu ảnh hưởng bởi thông số môi trường EC và TDS. Bên cạnh đó, mật độ loài Elaphoidella nepalensisMicrocyclops varicans tương quan thuận với NO3- và mật độ loài Parastenocaris sp thì tương quan nghịch với pH.
ABSTRACT
Research on biodiversity of Copepoda subclass was investigated in groundwater at Danang City and was assessed the influences of environmental parameters on the density of Copepods species. The result has identified eight species belonging to four families, 03 orders. Of these Bryocamptus (limocamptus) hoferi (Canthocamptidae family), Nitokra humphreysi (Ameiridae) have been firstly recorded for groundwater Copepoda fauna of Vietnam. According to the Canonical correspondence analysis (CCA), the result of CCA revealed the positive influences of EC và TDS on the density of Nitoka humphreys species. Moreover, NO3- have positive correlations with Elaphoidella nepalensis Microcyclops varicans while the density of Parastenocaris sp has a negative correlation with the pH factor
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn