Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,827,782

 Đánh giá hàm lượng cadmium (Cd) tích lũy trong trầm tích và một số loài hai mảnh vỏ tại Vũng Thùng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Đàm Minh Anh, Trần Duy Vinh
Nơi đăng: Tạp chí KHGD
marriage affairs open i want an affair
; Số: 2(01);Từ->đến trang: 27-32;Năm: 2012
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ô nhiễm kim loại nặng (KLN) trong môi trường nước là vấn đề được quan tâm nghiên cứu hiện nay vì tính độc hại của nó đối với con người và hệ sinh thái. Ô nhiễm kim loại nặng có khả năng tích tụ cao và rất khó loại bỏ, khi xâm nhập vào cơ thể với hàm lượng vượt quá tiêu chuẩn sẽ là nguồn gốc của nhiều loại bệnh hiểm nghèo và đe dọa tính mạng của con người.Trong nghiên cứu này, chúng tôi trình bày kết quả về sự tích lũy KLN Cd của loài Hàu (Crassostrea gegas Thunberg) và loài Vẹm xanh (Perna viridis Linnaeus) tại Vũng Thùng, thành phố Đà Nẵng từ tháng 02 năm 2011 đến tháng 11 năm 2011. Kết quả nghiên cứu đã đánh giá được sự tích lũy Cd trong trầm tích từ 0,54 –1,54 µg/g, tích lũy Cd ở loài Hàu dao động từ 0,57 – 0,95 µg/g và ở loài vẹm xanh 0,34 – 0,35 µg/g (trọng lượng tươi).
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
Pollution of heavy metals in the aquatic environment is an issue of current research interest because of its toxicity to humans and ecosystems. Heavy metal pollution is able to be high accumulation and difficult to remove when entering the body with excess amount, it will be the source of many serious diseases and human life-threatening. In this study, we present results on the accumulation of Cd heavy metals of oysters (Crassostrea gegas Thunberg) and species of green Mussel (Perna viridis Linnaeus) in Vung Thung, Danang city from January 2011 to November 2011. Results of study have evaluated the accumulation of Cd in sediments from 0.54 to 1.54 µg/g, Cd accumulation in Oysters ranged from 0.57 to 0.95 µg/g and in species of mussels green from 0.34 to 0.35 µg/g (wet).
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn