Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,293,530

 Đánh giá chất lượng nước sông Cầu Đỏ - Túy Loan ở TP. Đà Nẵng bằng hệ thống BMWPVIET
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Phạm Thị Hồng Hà, Đàm Minh Anh
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: Tập 1, số 5 (40);Từ->đến trang: 112-116;Năm: 2010
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Chỉ số sinh học đánh chất lượng nước sử dụng ĐVKXS thuận lợi hơn sử dụng các sinh vật khác, như dễ thu mẫu, ít quan tâm đến số lượng hoặc mối quan hệ với độ giàu có. Thêm vào đó, hầu hết các bộ đều dễ dàng nhận dạng, nhiều loài có khả năng chống chịu tốt với điều kiện ô nhiễm. Tuy nhiên, có sự khác biệt lớn dễ nhận thấy về chỉ số theo mùa và theo các vùng khác nhau, là những vấn đề lớn cần xem xét về mặt phương pháp. Ngày nay, trong công tác quan trắc môi trường nước, quan trắc sinh học (QTSH) ngày càng trở nên quan trọng như là một phần bổ sung hoặc thay thế cho những phân tích hóa học.Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành thu mẫu nước và mẫu động vật không xương sống (ĐVKXS) cỡ lớn từ tháng 01 năm 2009 đến tháng 06 năm 2010 tại hệ thống sông Túy Loan – Cầu Đỏ thành phố Đà Nẵng. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 20 họ thuộc 16 bộ và dưới lớp, có 5 họ ĐVKXS cỡ lớn không nằm trong hệ thống điểm BMWPVIET.
ABSTRACT
Biological indices to assess water quality based on macroinvertebrates offer advantages over those using other organisms, since macroinvertebrates are easy to sample, at least with regard to qualitative measurements or relative abundance. In addition, good identification keys are available for most orders, and for many orders there is ample information concerning pollution tolerance. Nevertheless, the pronounced seasonal variability of some biotic indices and the regionalist of others constitute the greatest criticism against these methods. Nowadays, in the work of monitoring water environment, biological monitoring is more and more important as a complement or alternative to the chemical analysises. In the study, we collected water and macroinvertebrate samples from January 2009 to June 2010 at river system of Tuy Loan – Cau Do, Danang city. The study results identified 20 families belonging to 16 orders and under class. There were 5 families of macroinvertebrates not in BMWPVIET score system.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn