Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,827,362

 Khả năng sử dụng bã thải nhà máy tinh bột sắn làm thức ăn nuôi Giun quế (Perionyx excavatus)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đàm Minh Anh, Võ Văn Minh, Đoạn Chí Cường
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ 4; Số: 4;Từ->đến trang: 432 - 437;Năm: 2014
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bã thải sắn là một phụ phẩm sinh ra trong quá trình sản xuất tinh bột sắn, với thành phần chứa hàm lượng chất hữu cơ cao dễ gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy, đã có nhiều nghiên cứu để tận dụng bã thải để ủ chua làm thức ăn chăn nuôi gia súc, kết hợp với chế phẩm sinh học để sản xuất phân bón hữu cơ, một số nghiên cứu thì tận dụng để sản xuất ethanol. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng bã thải sắn làm thức ăn để nuôi giun quế (Perionyx excavatus) ở 3 công thức môi trường. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khối lượng, số lượng và kích thước giun quế đều tăng lên so với ban đầu, đặc biệt ở công thức BS1 (bã thải sắn 100%) có sự tăng trưởng cao nhất ở hai chỉ tiêu khối lượng và số lượng. Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng, có thể sử dụng bã thải sắn làm thức ăn nuôi giun quế.
ABSTRACT
Cassava residue is a byproduct generated during starch-manufacturing, with components containing high levels of organic matter likely to cause environmental pollution. So there have been many studies to utilize residue silage as feed for livestock, combined with probiotics to produce organic fertilizer, some studies are utilized to produce ethanol. In this study, we use cassava residue as food to feed worm (Perionyx excavatus) in 3 formulas. The study results showed that the quantity and size of worm were increased compared with the original; especially in BS1 formula (100% cassava residue) had the highest growth in quantity. This study also indicated that, cassava residue could be used as worm feed
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn