Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,292,751

 Hiện trạng và xu thế biến đổi bờ biển Quảng Nam dưới ảnh hưởng của nước biển dâng
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: CN. Đàm Minh Anh*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 1(74).2014-Quyển 1;Từ->đến trang: 144;Năm: 2014
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Vùng bờ biển Quảng Nam được cấu tạo chủ yếu bằng trầm tích cát, rất dễ biến đổi bởi ảnh hưởng của nhân tố tự nhiên và hoạt động của con người. Việc sử dụng ảnh vệ tinh Landsat kết hợp với những tính toán trong GIS sẽ dễ dàng nhận dạng và xác định được xu thế biến đổi của bờ biển. Kết quả cho thấy, ở bờ biển Quảng Nam hoạt động xói lở và bồi tụ luôn diễn ra trong giai đoạn 1990 - 2011. Tuy nhiên, hoạt động xói lở vẫn là hoạt động chiếm ưu thế với nhiều đoạn bị xói lở, đặc biệt là khu vực cửa Đại và vũng An Hòa có xu hướng biến đổi phức tạp với tốc độ xói lở ở cửa Đại là 31,1 m/năm và vũng An Hòa là 7,3 m/năm. Mô hình Bruun đã chỉ ra mức độ xói lở bờ cao nhất tại cửa Đại và vũng An Hòa với các kịch bản các kịch bản nước biển dâng thấp và cao của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2100 là 0,65 m, 0,97 m cùng các kịch bản 3 m và 5 m.
ABSTRACT
The coastal area located in Quangnam Province has been mainly formed by sandy sediments that are easily changed under the impacts of natural factors and human activities. The use of Landsat satellite images associated with the GIS manipulations will result in reliable identification for the trend of coastal changes. The results showed that the erosion and accretion were occurring in the period from 1990 – 2011. However, the erosion has dominated in many areas, particularly in Cua Dai Estuary and An Hoa Pool, which has had complicated tendencies of coastal change with erosion rates of 31.1 m/year and 7.3 m/year, respectively. The application of the Bruun Model indicated that Cua Dai Estuary and An Hoa Pool underwent the highest erosion levels by adopting the low and high scenarios suggested by Vietnamese Ministry of Natural Resources and Environment in 2100, with specific sea rise levels of 3 m and 5 m, respectively.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn