Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,291,103

 Sự biến động mật độ tảo silic phù du ở vùng nuôi tôm ven biển xã Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Đoạn Chí Cường*; TS. Võ Văn Minh;ThS. Đàm Minh Anh
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: Số 5(78).2014;Từ->đến trang: 134;Năm: 2014
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu "Sự biến động mật độ tảo silic phù du ở vùng nuôi tôm ven biển xã Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An" được thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2010 đến tháng 7 năm 2011. Trong nghiên cứu này, chúng tôi chọn 3 ao nuôi thâm canh điển hình thuộc khu vực nuôi tôm dọc theo sông Mai Giang là Chí Thành, Mai Giang và nông trường Trịnh Môn. Nghiên cứu này tập trung vào xác định sự biến động mật độ tảo silic phù du ở vùng nuôi tôm ven biển xã Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ở khu vực trong ao nuôi, mật độ tảo silic phù du có xu hướng cao ở các tháng đầu vụ và thấp dần về các tháng cuối vụ nuôi. Trong đó, các loài tảo có mật độ cao đều được quyết định bởi một loài hay một số nhóm loài ưu thế như loài Cylindrotheca closterium, nhóm loài Coscinodiscus spp., Chaetoceros spp., Pleurosigma spp., Gyrosigma spp.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
The present study on “The density fluctuations of planktonic diatom species in coastal shrimp ponds at Quynhbang Commune, Quynhluu District, Nghean Province” was conducted for a period from September 2010 to July 2011. In this study, three stations were chosen from Chithanh, Maigiang and Trinhmon Farms. The study focuses on identifying the density fluctuations of planktonic diatom in coastal shrimp ponds. The study results showed that, in the area of shrimp ponds, planktonic diatom density tended to be higher at the beginning of the crop and lower toward the end of the crop. In particular, the high densities of algae were determined by a species or group of dominant species as Cylindrotheca closterium, Coscinodiscus spp., Chaetoceros spp., Pleurosigma spp., Gyrosigma spp.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn