Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,291,511

 Sử dụng động vật không xương sống cỡ lớn để đánh giá chất lượng nước sông Thu Bồn khu vực huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Thị Hồng Hà; ThS. Nguyễn Văn Khánh; Đinh Thị Ngọc Anh; ThS. Đàm Minh Anh*
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs open i want an affair
; Số: Số 9(82).2014;Từ->đến trang: 51;Năm: 2014
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sử dụng động vật không xương sống (ĐVKXS) cỡ lớn để đánh giá chất lượng nước là một phương pháp quan trắc sinh học nhanh, áp dụng được trên diện rộng, cung cấp được các dẫn liệu về thời gian và dễ sử dụng. Ở Việt Nam, kết quả cho thấy việc đánh giá chất lượng môi trường nước bằng ĐVKXS cỡ lớn cho kết quả tương đương với việc sử dụng các chỉ số lý hóa, điều này có thể khẳng định đây là phương pháp phù hợp với điều kiện nước ta. Bài báo này trình bày kết quả khảo sát thành phần ĐVKXS cỡ lớn ở sông Thu Bồn nhằm đánh giá chất lượng nước mặt tại các khu vực nghiên cứu thông qua chỉ số BMWPVIET và chỉ số ASPT. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 29 họ thuộc 14 bộ và dưới lớp Oligochaeta có trong bảng điểm BMWPVIET. Chỉ số sinh học ASPT được tính theo hệ thống điểm BMWPVIET cho thấy nước sông Thu Bồn và Vĩnh Điện ở mức ô nhiễm trung bình α với điểm số ASPT dao động từ 3 đến 4,2 điểm.
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
Using macro invertebrates to assess the quality of water is considered to be a rapid biomonitoring method that can be applied on a large scale, easily used with a provision of time data. The research findings reveal that in Vietnam, the assessment of water quality utilizing macro invertebrates has provided results corresponding to physics and chemistry indicators, which shows that the method is suitable to conjunctures in Vietnam. This article presents the results of a survey on the composition of macro invertebrates in Thu Bon river in order to assess the surface water quality in monitored regions via indices BMWPVIET and ASPT. The research results show the identification of the appearance of 29 families that belong to the 14 orders of the class Oligochaeta mentioned in the BMWPVIET score-board. The biological indices ASPT determined via the BMWPVIET score-board prove that the waters of Thu Bon river and Vinh Dien are polluted at the medium level α and the ASPT score fluctuates from 3 to 4.2.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn