Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,292,701

 Sử dụng chỉ số tổ hợp sinh học IBI đánh giá chất lượng nước khu vực hạ lưu sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Văn Khánh; ThS. Đàm Minh Anh*; Trần Thị Hằng; Trương Phương Thanh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 11(84).2014, Quyển 1;Từ->đến trang: 108;Năm: 2014
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hạ lưu sông Thu Bồn là một trong những thủy vực đang đứng trước nguy cơ ô nhiễm. Tuy nhiên, các phương pháp quan trắc lý hóa hiện nay đang thực hiện còn gặp nhiều hạn chế do ít tiếp cận thông tin về vấn đề sinh học. Ngày nay, giám sát sinh học được ghi nhận là một công cụ hiệu quả để đánh giá môi trường trong đó việc sử dụng chỉ số tổ hợp sinh học IBI với cá là sinh vật chỉ thị đã đạt được nhiều thành tựu trên thế giới. Bài báo này, chúng tôi sử dụng chỉ số tổ hợp sinh học IBI đánh giá chất lượng nước khu vực hạ lưu sông Thu Bồn vào tháng 02 năm 2014. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 13 bộ với 40 họ và 95 loài cá. Điểm số IBI dao động từ 38 đến 52 điểm tương ứng với chất lượng nước ở mức “khá sạch” đến mức “hơi bẩn”. Điều này chứng tỏ, môi trường nước ở hạ lưu sông Thu Bồn đang có dấu hiệu bị ô nhiễm.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
The Thu Bon lower river is one of the basins that are at risk of contamination. The physical-chemical monitoring methods in use are still faced with limitations due to lack of access to biological information. Biomonitoring is now regarded as one of the effective tools for environmental assessment, in which using an index of biological intergrity IBI combined with fish as a biological indicator has obtained many achievements in the world. In this paper, we use the IBI to assess the water quality of the Thu Bon lower river in February 2014. The research results have identified 95 species of fish which belong to 40 families and 13 orders. The IBI score ranges from 38 to 52 points, which corresponds to the water quality levels from “fairly clean water” to “slightly dirty water”. This proves that the water quality of the Thu Bon lower river is showing signs of contamination.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn