Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,669,482

 Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất và chất lượng gelatin thu nhận từ da cá ngừ đại dương
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Châu Thành Hiền, Đặng Minh Nhật, Trần Thị Xô
Nơi đăng: Tạp chí KH&CN- Viện Hàn Lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam; Số: 53 (4B);Từ->đến trang: 38-43;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn