Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,669,783

 TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN DẦU CÁ HỒI BẰNG LIPASE TỪ MỦ ĐU ĐỦ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Đặng Minh Nhật*
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: Vol. 18, No. 1, 2020;Từ->đến trang: 60;Năm: 2020
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Quá trình làm giàu DHA, EPA trong dầu cá bằng phương pháp enzyme bao gồm nhiều bước trong đó thủy phân dầu cá bởi lipase không đặc hiệu thường là bước đầu của quá trình. Trong nghiên cứu này, kết quả phân tích sắc ký khí thành phần dầu cá hồi trước và sau khi thủy phân bởi lipase mủ đu đủ (CPL) đã cho thấy CPL không có tính đặc hiệu với các acid béo có trong dầu cá hồi, do đó có thể ứng dụng trong bước 1 của quy trình làm giàu cá bằng enzyme. Sử dụng phương pháp quy hoạch thực nghiệm Box-Hunter, nghiên cứu đã xác định được điều kiện tối ưu để thuỷ phân dầu cá hồi bằng CPL như sau: nhiệt độ 29oC và pH = 7,6; tỉ lệ nước/cơ chất là 4,36:1 và nồng độ enzyme là 1,34%. Nghiên cứu này là tiền đề cho việc ứng dụng CPL để làm giàu DHA, EPA trong dầu cá hồi phục vụ cho ngành sản xuất thực phẩm chức năng.
ABSTRACT
The process of DHA and EPA enrichment for fish oil by enzyme includes several steps, among which hydrolysis of fish oil with non-specific lipase is usually used as the first step. In this study, the results of fish oil composition analysis by GC before and after the hydrolysis show that lipase from Carica papapa latex (CPL) was non-specific lipase and can be exploited in the first step of DHA and EPA enrichment procedure. Using designed experiment of Box-Hunter model, the optimized conditions of fish oil hydrolysis with CPL are determined as follows: temperature of 29oC and pH of 7.6; water/oil ratio of 1.36:1 and enzyme level of 1.34%. This study will be used as the essential step in application of CPL in DHA and EPA enrichment of salmon oil to produce functional food.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn