Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,669,870

 The influence of extracts and essential oils from various spices on the oxidation stability of lard
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dang M.N., Takacsova M., Nguyen D.V., Kristianova K.
Nơi đăng: Proceedings ”Chemical reaction in Foods IV”, Czech J. Food Sci.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 18;Từ->đến trang: 153-154;Năm: 2000
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn