Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,669,594

 Tối ưu hóa quá trình chiết chè đen bằng phương pháp hàm mong đợi.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quốc Sinh, Đặng Minh Nhật, Nguyễn Duy Thịnh, Vũ Hồng Sơn
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Số: 3;Từ->đến trang: 218-222;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn