Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,669,990

 Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất thu hồi enzym gluose oxidase từ sinh khối Aspergillus niger.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đặng Minh Nhật, Võ Thị Thùy Phương
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Tạp Chí Hóa học-Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Số: 5A (50);Từ->đến trang: 34-38;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn