Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,669,632

 Nghiên cứu ứng dụng dịch nhựa cây Đoác (Arenga pinnata) để lên men tạo nguyên liệu sản xuất nhựa sinh học polylactic acid.
Chủ nhiệm:  Đặng Minh Nhật
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Thành viên:  Trần Thị Cẩm Vân, Trương Văn Thiên, Nguyễn Quang Trung
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Số: DD2014-02-107 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn