Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,603,771

 Development of a Broad Bandwidth Helmholtz Coil for Biomagnetic Application
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Van-Dong Doan, Jen-Tzong Jeng*, Tsang-Hao Tsao, Thi-Trang Pham, Guan-Wei Huang, Chinh-Hieu Dinh, Tai-Hsing Lee, Peng-I Mei
Nơi đăng: IEEE Transactions on Magnetics; Số: Volume: 57, Issue: 2, Feb. 2021;Từ->đến trang: 5300305;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
The alternating uniform magnetic field is useful for the biomagnetic study with magnetic nanoparticles. However, for the coil system driven by the magnetic field generator with a conventional low-voltage power source, it is challenging to achieve the desired field strength with a large coil due to the large impedance at higher frequencies. This paper proposed a Helmholtz coil system that can generate the dc and ac magnetic field up to 1.3 kHz with low distortion. In order to overcome the inductive load, a computer-controlled parallel capacitor array was designed and built to tune the series coil-capacitor circuit to the resonant frequency. Experimental results show that the coil system has a bandwidth over 1 kHz with a 1% uniform region covering the 10×10 mm sample area. The proposed system is promising for the application in biomagnetic assay using the tunnel magnetoresistance sensors.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn