Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,604,271

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: MÔ HÌNH HÓA CÁC LÒ HỒ QUANG ĐIỆN PHỤC VỤ CHO VIỆC NGHIÊN CỨU SỰ NHẤP NHÁY ĐIỆN ÁP VÀ SÓNG HÀI. Tác giả: Trần Lê Nhật Hoàng, Doãn Văn Đông. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(132).2018, Quyển 2. Trang: 29-32. Năm 2018. (Jun 11 2019 10:32AM)
[2]Bài báo: ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP TẠI CHỖ PHÁT HIỆN SỰ CÁCH LY TRONG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI KHI CÓ KẾT NỐI NGUỒN PHÂN TÁN Ở VIỆT NAM. Tác giả: Doãn Văn Đông. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 11(120).2017. Trang: 32-36. Năm 2017. (May 3 2018 9:57PM)
[3]Bài báo: MÔ PHỎNG PIN MẶT TRỜI BẰNG PHẦN MỀM PSPICE. Tác giả: Dương Minh Quân; Đinh Thị Sen; Doãn Văn Đông. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 11(108).2016. Trang: 179-182. Năm 2016. (May 3 2018 9:54PM)
[4]Bài báo: PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH TĨNH HỆ THỐNG ĐIỆN HỖN HỢP GIÓ – DIESEL TRÊN ĐẢO PHÚ QUÝ. Tác giả: Lê Thái Hiệp – Doãn Văn Đông – Nguyễn Thế Công – Lê Văn Doanh
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(84).2014, quyển 2. Trang: 24-28. Năm 2014. (Oct 26 2015 11:45AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Real-Time Thickness Measurement Using Resonant Eddy-Current Sensor. Authors: Chinh-Hieu Dinh; Jen-Tzong Jeng*; Guan-Wei Huang; Jing-Yuan Chen; Yi-Shian Chiang; Van-Dong Doan; Thi-Trang Pham. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. No: 3077997. Year 2021. (May 8 2021 5:00PM)
[2]Presentations: Magnetization Measurement System With Giant Magnetoresistance Zero-Field Detector.
.
Authors: Van-Dong Doan, Jen-Tzong Jeng*, Huu-Thang Nguyen, Chinh-Hieu Dinh, Duy Vinh Dao, Thi-Trang Pham. IEEE - The International Magnetics Conference (INTERMAG 2021). Pages: 579. Year 2021.
(May 8 2021 5:12PM)
[3]Article: Magnetization measurement system with giant magnetoresistance zero-field detector. Authors: Van-Dong Doan; Jen-Tzong Jeng*; Huu-Thang Nguyen; Chinh-Hieu Dinh; Duy-Vinh Dao; Thi-Trang Pham. IEEE Transactions on Magnetics. No: 2021. Year 2021. (Jul 15 2021 10:16AM)
[4]Article: Classification of steel balls by resonant eddy current sensor. Authors: Duy-Vinh Dao, Jen-Tzong Jeng, Van-Dong Doan, Chinh-Hieu Dinh, Thi-Trang Pham, Huu-Thang Nguyen. Measurement Science and Technology - IOP Publishing. No: MST-113293.R1. Pages: 1-10. Year 2021. (Nov 19 2021 10:07AM)
[5]Article: Surface and subsurface eddy-current imaging with GMR sensor. Authors: Huu-Thang Nguyen, Jen-Tzong Jeng, Van-Dong Doan, Chinh-Hieu Dinh, Duy Vinh Dao, Thi-Trang Pham, Xuan-Thang Trinh. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. No: 70-6011310. Pages: 1-9. Year 2021. (Nov 19 2021 10:10AM)
[6]Presentations: Steel Ball Sorting Based on Electromagnetic Induction Using Eddy Current Technique. Authors: D. Dao, Jeng, J., C. Dinh, V. Doan, T. Pham and H. Nguyen. IEEE - INTERMAG 2021 Conference. Pages: 65. Year 2021. (Nov 19 2021 10:13AM)
[7]Presentations: High Spatial Resolution Flaw Detector Based on the GMR Eddy-Current Probe. Authors: H. Nguyen, J. Jeng, V. Doan, C. Dinh, D. Dao Pham, T.. IEEE - INTERMAG 2021 Conference. Pages: 147. Year 2021. (Nov 19 2021 10:16AM)
[8]Presentations: Dual-Bridge Giant Magnetoresistance Current Sensor. Authors: C. Lu, Y. Huang, J. Jeng, V. Doan, T. Pham and C. Dinh. IEEE - INTERMAG 2020 Conference. Pages: 558. Year 2020. (Nov 19 2021 10:29AM)
[9]Presentations: Thrust Force Evaluation for Seawater Magnetohydrodynamic Thruster. Authors: C. Chen and W. Chao T. Pham, J. Jeng, C. Chan, C. Zeng, Y. Li, K. Pan, T. Liu, C. Dinh, V. Doan. IEEE - INTERMAG 2020 Conference. Pages: 833. Year 2020. (Nov 19 2021 10:26AM)
[10]Presentations: Development of a Broad Bandwidth Helmholtz Coil for Biomagnetic Application. Authors: Van-Dong Doan, Jen-Tzong Jeng*, Tsang-Hao Tsao, Thi-Trang Pham, Guan-Wei Huang, Chinh-Hieu Dinh, Tai-Hsing Lee. IEEE - The International Magnetics Conference (INTERMAG 2020). Pages: 1390. Year 2020. (May 8 2021 4:39PM)
[11]Article: Development of a Broad Bandwidth Helmholtz Coil for Biomagnetic Application. Authors: Van-Dong Doan, Jen-Tzong Jeng*, Tsang-Hao Tsao, Thi-Trang Pham, Guan-Wei Huang, Chinh-Hieu Dinh, Tai-Hsing Lee, Peng-I Mei. IEEE Transactions on Magnetics. No: Volume: 57, Issue: 2, Feb. 2021. Pages: 5300305. Year 2020. (May 8 2021 4:48PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn