Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,605,462

 Classification of steel balls by resonant eddy current sensor
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Duy-Vinh Dao, Jen-Tzong Jeng, Van-Dong Doan, Chinh-Hieu Dinh, Thi-Trang Pham, Huu-Thang Nguyen
Nơi đăng: Measurement Science and Technology - IOP Publishing; Số: MST-113293.R1;Từ->đến trang: 1-10;Năm: 2021
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The quality and work-life of ball bearings depending on the material properties of the steel ball, hence it is necessary to carefully classify their properties for bearings and related applications. Classification of steel balls based on the subtle difference in their electromagnetic properties is presented in this paper. The conductivity and magnetic susceptibility for the steel balls of the same kind are measured to investigate the correlation with eddy-current signals. The developed eddy-current sensor works at the resonant frequency of 117 kHz with an optimal readout resistance of 15 kΩ, which helps to boost the signal level without a high-gain preamplifier. To detect the eddy-current signal, the steel ball under test moves through the pickup coil, and the recorded data are used to build the voltage probability map for the classification of the steel ball properties. Experimental results show that the steel balls with and without …
ABSTRACT
The quality and work-life of ball bearings depending on the material properties of the steel ball, hence it is necessary to carefully classify their properties for bearings and related applications. Classification of steel balls based on the subtle difference in their electromagnetic properties is presented in this paper. The conductivity and magnetic susceptibility for the steel balls of the same kind are measured to investigate the correlation with eddy-current signals. The developed eddy-current sensor works at the resonant frequency of 117 kHz with an optimal readout resistance of 15 kΩ, which helps to boost the signal level without a high-gain preamplifier. To detect the eddy-current signal, the steel ball under test moves through the pickup coil, and the recorded data are used to build the voltage probability map for the classification of the steel ball properties. Experimental results show that the steel balls with and without …
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn