Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,677,356

 Ứng dụng các kỹ thuật phân lớp dữ liệu cho bài toán khai thác dữ liệu tiếng dân tộc thiểu số phục vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thị Mỹ Hạnh
Nơi đăng: Tạp chí Hội thảo khoa học quốc gia CNTT và ứng dụng trong các lĩnh vực - CITA 2017; Số: 6;Từ->đến trang: 237-244;Năm: 2017
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này phân tích vai trò, thực trạng của kho ngữ liệu phục vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (XLNNTN), xử lý tiếng Việt (XLTV) nói chung và tiếng dân tộc thiểu số (DTTS) nói riêng. Trên cơ sở mô hình tổng quan của bài toán XLNNTN, tác giả tập trung nghiên cứu bài toán phân lớp dữ liệu. Bài báo đã trình bày những nét chính về mặt ý tưởng, giải thuật; ưu, nhược điểm của một số giải thuật phân lớp dữ liệu được sử dụng phổ biến trong xử lý tiếng Việt như SVM, cây quyết định, giải thuật Bayes, luật kết hợp… Tuy nhiên, đối với việc xử lý tiếng DTTS thì còn hạn chế do nhiều nguyên nhân khác nhau. Tác giả lựa chọn giải thuật SVM để phân lớp văn bản tiếng DTTS trên tập dữ liệu thử nghiệm, từ đó đánh giá hiệu quả thực hiện và đưa ra những đề xuất liên quan đến bài toán phân lớp dữ liệu trên văn bản tiếng DTTS.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn