Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,677,346

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục đại học - Thiết kế mô hình học tập hỗ trợ tương tác giữa sinh viên và AI. Tác giả: Dinh Thi My Hanh; Tran Van Hung. International Journal of Science and Research (IJSR), ISSN: 2319-7064, SJIF (2022): 7.942. Số: 12. Trang: 1258-1268. Năm 2023. (Apr 6 2023 8:03PM)
[2]Bài báo: Chatbot trong giáo dục: Kinh nghiệm trong dạy lập trình cho sinh viên đại học năm thứ nhất. Tác giả: Dinh Thi My Hanh; Tran Van Hung; Ngo Tu Thanh. International Journal of Science and Research (IJSR), ISSN: 2319-7064, SJIF (2022): 7.942. Số: 11. Trang: 1113-1119. Năm 2022. (Apr 6 2023 8:01PM)
[3]Bài báo: Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục: cơ hội và thách thức đến tương lai của việc dạy và học ở trường đại học. Tác giả: Đinh Thị Mỹ Hạnh; Trần Văn Hưng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 19, No. 2. Trang: 38-42. Năm 2021. (Apr 6 2023 7:57PM)
[4]Tham luận: Tác động của Trí tuệ nhân tạo - Tương lai của giáo dục đại học. Tác giả: Đinh Thị Mỹ Hạnh; Ngô Tứ Thành; Trần Văn Hưng. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Đổi mới sáng tạo trong dạy học và đào tạo/bồi dưỡng giáo viên” lần thứ 2, chủ đề “Đổi mới sáng tạo vì sự phát triển bền vững của giáo dục trong bối cảnh biến động” (Innovation for sustainable education in the changing context). Trang: 298-311. Năm 2021. (Apr 6 2023 7:58PM)
[5]Bài báo: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo đổi mới phương pháp dạy học. Tác giả: Ngô Tứ Thành;Đinh Thị Mỹ Hạnh. Tạp chí Thiết bị Giáo dục. Số: Số 209 kỳ 2. Trang: 4-6. Năm 2020. (Jul 27 2020 4:44PM)
[6]Bài báo: Sẵn sàng học tập kết hợp (Blended learning) của sinh viên trong trường đại học. Một trường hợp nghiên cứu về năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT). Tác giả: Đinh Thị Mỹ Hạnh; Trần Văn Hưng. Tạp chí Giáo dục và Xã hội. Số: 117(118). Trang: 124-130. Năm 2020. (Apr 6 2023 7:55PM)
[7]Bài báo: Xây dựng mô hình và thuật toán hợp nhất dữ liệu từ điển phục vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Tác giả: Huỳnh Công Pháp; Cao Xuân Tuấn; Nguyễn Văn Bình; Đinh Thị Mỹ Hạnh. Tạp chí Hội thảo khoa học quốc gia CNTT và ứng dụng trong các lĩnh vực - CITA 2018. Số: 7. Trang: 215-222. Năm 2018. (Jun 19 2019 3:47PM)
[8]Bài báo: Ứng dụng các kỹ thuật phân lớp dữ liệu cho bài toán khai thác dữ liệu tiếng dân tộc thiểu số phục vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Tác giả: Đinh Thị Mỹ Hạnh. Tạp chí Hội thảo khoa học quốc gia CNTT và ứng dụng trong các lĩnh vực - CITA 2017. Số: 6. Trang: 237-244. Năm 2017. (Jun 19 2019 3:45PM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng hệ thống khảo sát trực tuyến trong hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Đinh Thị Mỹ Hạnh; Đặng Ngọc Sang. Tạp chí Hội thảo CITA 2015 Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 132-135. Năm 2015. (Oct 21 2016 3:51PM)
[10]Bài báo: đề xuất giải pháp xây dựng Hệ thống Quản lý đoàn viên của Đại học Đà Nẵng trên nền Điện toán đám mây. Tác giả: ThS. Đinh Thị Mỹ HạnhĐặng Ngọc Sang
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Hội thảo Cita 2014 của Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 2. Trang: 20-21. Năm 2014.
(Sep 22 2014 10:21AM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu hiện tượng nhập nhằng trong tiếng Việt và giải pháp khắc phục trong soạn thảo văn bản . Tác giả: Đinh Thị Mỹ Hạnh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chị khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: tháng 11. Trang: 4-5. Năm 2012.
(Dec 3 2012 10:07AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn