Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,678,168

 Tác động của Trí tuệ nhân tạo - Tương lai của giáo dục đại học
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thị Mỹ Hạnh; Ngô Tứ Thành; Trần Văn Hưng
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Đổi mới sáng tạo trong dạy học và đào tạo/bồi dưỡng giáo viên” lần thứ 2, chủ đề “Đổi mới sáng tạo vì sự phát triển bền vững của giáo dục trong bối cảnh biến động” (Innovation for sustainable education in the changing context); Số: 2;Từ->đến trang: 298-311;Năm: 2021
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn